ΜΟΝΟ
-20
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΚΟΜΑ

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1.       Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Γ.Πιτταρά) σε συνεργασία  με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβομένων Καλαθοσφαιριστών (ΠΣΑΚ) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Κηφισίας 37, ΟΑΚΑ) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»)  προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «ALL STAR V.I.P», (περαιτέρω η «Υπηρεσία»).

2.       Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν α) όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα. Β) ανήλικοι (κάτω των 18) που διαμένουν στην Ελλάδα, για τη συμμετοχή των οποίων όμως, απαιτείται η συναίνεση των εχόντων τη γονική τους μέριμνα και οι διοργανώτριες εταιρίες θεωρούν δεδομένο ότι αυτή έχει παρασχεθεί.  Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο νικητής του δώρου της κατηγορίας Α είναι κάτω των 18 ετών, η παραλαβή του δώρου θα γίνεται αποκλειστικά από τον γονέα ή ασκούντα τη γονική μέριμνα. και τους όρους που περιλαμβάνονται κατωτέρω υπό 9. Τέλος,  με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, στο Διαγωνισμό συμμετέχουν αυτοδικαίως, αλλά και αποκλειστικώς, τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτημα για τη λήψη της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον όρο 5 κατωτέρω.

3.       Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών και β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4.       Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10η Ιανουαρίου 2020, ώρα 17:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την  24η Ιανουαρίου 2020, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5.       Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να λάβουν την Υπηρεσία θα πρέπει να συμμετάσχουν στην  ψηφοφορία που διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας www.esake.gr/allstar για την ανάδειξη των παικτών και προπονητών που πρόκειται να λάβουν μέρος στο ALL STAR GAME 2020 και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται μία και μόνο συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 

6.       Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής :

* Ένας τυχερός θα κερδίσει μια δωρεάν διαμονή και προσκλήσεις για δύο άτομα για το διήμερο του ΕΚΟ All Star Game.

* Ένας τυχερός θα κερδίσει μια υπογεγραμμένη από τους αθλητές εμφάνιση του ΕΚΟ All Star Game.

Δύο τυχεροί από μια μπάλα του ΕΚΟ All Star Game υπογεγραμμένη από τους αθλητές των δύο ομάδων.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Προ ή κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την παράδοση των Δώρων στους νικητές ή στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Διοργανωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης.

7.       Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00 π.μ στα γραφεία του Διοργανωτή  ΕΣΑΚΕ (Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Γ.Πιτταρά, Μαρούσι) με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεων και κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Ως έγκυρη συμμετοχή για την κλήρωση των Δώρων που θα διεξαχθεί την 2η  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00 π.μ. θεωρείται η συμμετοχή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του Εκτελούντος την Επεξεργασία εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού,

Για το σύνολο των Δώρων, πέραν των νικητών οι οποίοι θα αναδειχθούν από την κλήρωση, θα αναδειχθούν επίσης και (2) επιλαχόντες για το πρώτο δώρο, (2) επιλαχόντες για το δεύτερο  και (2) επιλαχόντες για το τρίτο (συνολικά δηλαδή έξι επιλαχόντες για όλα τα δώρα).

8.       Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στην ιστοσελίδα του (www.esake.gr) και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με τηλεφωνική επικοινωνία στον αριθμό κλήσης που έχουν δηλώσει ή μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχουν δηλώσει.. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα πραγματοποίησης της κλήρωσης του διαγωνισμού ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, μετά την πρώτη  ενημέρωση από τον Διοργανωτή, αρνηθεί  το Δώρο του για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) εντός μιας ημέρας, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα και εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα.

Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στον Διοργανωτή από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω εντός της προθεσμίας που εκεί ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο θα κατακυρώνεται στον 1ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα και σε περίπτωση μη πληρώσεως την αναβλητικής αιρέσεως και από τον 1ο επιλαχόντα στον 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή  και ομοίως για τον 2ο και 3ο επιλαχόντα.

  1. Παράδοση των Δώρων.

Α.  Ο νικητής του πρώτου δώρου του διαγωνισμού υποχρεούται  να δηλώσει στον Διοργανωτή τα στοιχεία του δεύτερου ατόμου που θα συμπεριληφθεί στο πακέτο – δώρο , οπότε και θα υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής αυτού.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο νικητής του πρώτου δώρου του Διαγωνισμού είναι ανήλικος (κάτω των 18 ετών), για την παραλαβή του δώρου του υποχρεούται να προσέλθει εντός της τασσόμενης ως άνω προθεσμίας με τον νόμιμο κηδεμόνα του, ο οποίος και θα πρέπει να δηλώσει στον Διοργανωτή τα ατομικά του στοιχεία σημειώνοντάς τα αφενός μεν στην σχετική δήλωση που αφορά το δεύτερο άτομο του πακέτου- δώρου φιλοξενίας, αφετέρου δε στην δήλωση παραλαβής αυτού. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας για να παραλάβει το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει την εν λόγω δήλωση, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο αυτοδικαίως γεννάται στο πρόσωπο του 1ου, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα και στην περίπτωση που δεν προσέλθει ούτε το πρόσωπο αυτό, εντός μιας ημέρας από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η πρώτη επικοινωνία με τον Διοργανωτή, στο πρόσωπο του 2ου, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή.

Οποιαδήποτε έξοδα ή επιβαρύνσεις που σχετίζονται με το Δώρο επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή του Δώρου αυτού ή τον τυχόν επιλαχόντα αυτού.

Β. Οι νικητές του δεύτερου δώρου του διαγωνισμού που κατοικούν εντός Αττικής υποχρεούνται να προσέλθουν από την 19η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 10η Μαρτίου 2018 προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής κατοικεί εκτός Αττικής, υποχρεούται να εκδηλώσει ενδιαφέρον αποστέλλοντας τα στοιχεία που θα του ζητηθούν από τον Διοργανωτή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραλαβή του δώρου του από αυτόν μέσω ΕΛΤΑ. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Δώρου αυτού δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας για να παραλάβει το Δώρο του ή αρνηθεί την αποστολή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο αυτοδικαίως γεννάται στο πρόσωπο του 1ου, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα.

10.     Ευθύνη Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή ή του Εκτελούντος της Επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο οποιουδήποτε εξ αυτών.

11.     Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή (www.esake.gr/allstar). Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει αντίγραφο των παρόντων όρων, από τα γραφεία του ΕΣΑΚΕ ( Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Γ. Πιτταρά, Μαρούσι).

12.     Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 7565504, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00.

13.     Προσωπικά Δεδομένα Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τον Εκτελώντα την Επεξεργασία αποκλειστικά για το σκοπό  των παρόντων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Εκτελώντα την Επεξεργασία την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας με αυτόν (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 7565504)

Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέξει από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 8 ανωτέρω, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον αυτό όρο καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων.

Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 210 75 65 504).

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης από τον Διοργανωτή για νέους διαγωνισμούς, στο email το οποίο έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Διοργανωτή τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή στα τηλέφωνα 210 75 65 504 ή αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@esake.gr  (το οποίο θα αποτελεί το μόνο τρόπο απόδειξης της άνω ενέργειάς τους).

14. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

15. Παράλληλα, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση  που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των  υποχρεώσεών του.

16. Ο Διοργανωτής  διατηρεί ρητά το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τα ονόματα των νικητών  των επάθλων με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο και να δημοσιεύει φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του επάθλου, περιλαμβανομένης και της απονομής του επάθλου, άνευ ουδεμίας προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες. Ο Διοργανωτής  διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στον νικητή εάν αυτός αρνηθεί την ως άνω περιγραφόμενη δημοσιότητα.

17.     Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του (www.esake.gr/allstar) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

18.     Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

19.     Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.Μοιράσου το:

ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΩΝΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟ, ΨΗΦΙΣΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ EKO ALL STAR GAME 2020 ΚΑΙ
ΚΕΡΔΙΣΕ